ĐỪNG LÀ AI CẢ (Thiền sư Ajahn Chah)

ĐỪNG LÀ AI CẢ (Thiền sư Ajahn Chah)Học trò: Có những người có tâm nguyện trở thành những vị Phật Duyên Giác (pacceka buddha), người tự mình giác ngộ mà không cần có sư thầy chỉ dạy cho mình. Như vậy có được không?Ajahn Chah: Những danh từ đó chỉ là nghĩa ẩn dụ của […]